Beneficjent INNOWIA Sp. z o.o. realizuje projekt pn.:

„Wdrożenie nowej usługi w firmie INNOWIA dzięki opracowaniu nowego projektu wzorniczego.”

w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 2.3.5 Design dla przedsiębiorców

Cele projektu: opracowanie i wdrożenie zupełnie nowej usługi zewnętrznego PM targowego, co przyczyni się do rozwoju przedsiębiorstwa. Cel projektu jest spójny z celem poddziałania tj. nastąpi upowszechnienie modelu tworzenia wartości rynkowej usługi przez wdrażanie autorskich wzorów i współpracę z projektantami.

Planowane efekty projektu: Efektem audytu wstępnego jest diagnoza i rekomendacje dotyczące wdrożenia nowej usługi, a także opisana w nim synteza i analiza procesu projektowego oraz tworzenie rozwiązań, prototypowanie i testowanie w trakcie trwania procesu projektowego. Zostaną zrealizowane usługi doradcze w zakresie wdrożenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu.
Zostanie także wdrożony do działalności system IT, opisany w audycie wstępnym.

Wartość projektu : 781 050,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich : 419 750,00 PLN
Projekt realizowany w okresie: 01/12/2019 – 30/08/2021

Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pani Ingi Ogrodowskiej-Ławniczak
tel.: 660 541 455