';
Fundusz Europejski

A1.2.1 90% DOFINANSOWANIA DLA BRANŻY HORECA, TURYSTYKI I KULTURY

Celem inwestycji A1.2.1 KPO jest wsparcie odporności MŚP w sektorach najbardziej dotkniętych pandemią
COVID-19 w Polsce, tj. HoReCa, turystyka lub kultura. Wsparcie będzie udzielane MŚP na unowocześnienie
lub dywersyfikację działalności prowadzonej w tych sektorach.

KTO MOŻE OTRZYMAĆ DOTACJĘ
W działaniu A1.2.1 mogą wziąć udział przedsiębiorstwa działające w branży HoReCa, turystyki i kultury, które odnotowały spadek obrotów w latach 2019-2020 lub 2020-2021 o min. 20%.

KWOTA DOFINANSOWANIA
Dofinansowanie wynosi 90% Maksymalna wartość projektu: 600 tys. zł

KOSZTY KWALIFIKOWALNE
Sprzęty gastronomiczne
Rozwiązania OZE
Roboty i materiały budowlane
Systemy redukujące zużycie surowców i ograniczające ilości odpadów
Systemy rezerwacji oraz systemy ułatwiające prace

RODZAJE DZIAŁALNOŚCI OBJĘTE WSPARCIEM

Dział 55 – ZAKWATEROWANIE (55.10.Z Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, 55.20.Z Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, 30.Z Pola kempingowe (włączając pola dla
pojazdów kempingowych) i pola namiotowe;

Dział 56 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM (56.10.A Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne, 56.10.B Ruchome placówki gastronomiczne, 56.21.Z Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla
odbiorców zewnętrznych (katering), 56.29.Z Pozostała usługowa działalność gastronomiczna, 56.30.Z Przygotowywanie i podawanie napojów;


Dział 59 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH (59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów);


Dział 77 – WYNAJEM I DZIERŻAWA (77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego, 77.34.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego, 35.Z Wynajem i dzierżawa środków transportu lotniczego;


Dział 79 – DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE
(79.11.A Działalność agentów turystycznych, 11.B Działalność pośredników turystycznych, 79.12.Z Działalność organizatorów turystyki, 79.90.A Działalność pilotów wycieczek i przewodników turystycznych, 79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej, 79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana);


Dział 82 – DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (82.30.Z Działalność związana z organizacją
targów, wystaw i kongresów);


Dział 85 – EDUKACJA (85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych);


Dział 91 – DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTEK, ARCHIWÓW, MUZEÓW ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z KULTURĄ (91.02.Z Działalność muzeów, 03.Z. Działalność historycznych miejsc i budynków oraz podobnych
atrakcji turystycznych, 91.04.Z Działalność ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz obszarów i obiektów ochrony przyrody, 96.04.Z Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej).

Jeśli jesteś właścicielem restauracji, hotelu lub innego przedsiębiorstwa z wyżej wymienionych branż i chcesz otrzymać więcej informacji na temat zbliżającego się naboru wniosków na dofinansowanie, już teraz skontaktuj się z nami. Nasz zespół chętnie udzieli Ci wszelkich potrzebnych informacji. Pozyskiwanie dotacji – Innowia


Recommend
  • Facebook
  • Twitter
  • LinkedIN
  • Pinterest
Share
Leave a reply

SPRAWDŹ JAKIE DOTACJE MOŻESZ POZYSKAĆ W TWOIM WOJEWÓDZTWIE

SPRAWDŹ